Algemene Voorwaarden
Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Mevrouw Splinter gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 60168811
Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.

Algemene voorwaarden
1. Definities en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mevrouw Splinter zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Mevrouw Splinter zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@mevrouwsplinter.nl.
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL, Bancontact, Sofort banking of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van Mevrouw Splinter tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.mevrouwsplinter.nl zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering
3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 Mevrouw Splinter maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. Mevrouw Splinter is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Mevrouw Splinter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door Mevrouw Splinter verzonden pakketten zijn voorzien van een "barcode" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Mevrouw Splinter is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Mevrouw Splinter gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

4. Klachten
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mevrouwsplinter.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

5. Retourzending
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag van het geretourneerde artikel gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakje of pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mevrouwsplinter.nl
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


6. Aanbiedingen/overeenkomsten
6.1 Alle aanbiedingen van Mevrouw Splinter zijn vrijblijvend en Mevrouw Splinter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mevrouw Splinter. Mevrouw Splinter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mevrouw Splinter dit mee na ontvangst van de bestelling.
6.3 Alle door Mevrouw Splinter gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Mevrouw Splinter heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid van Mevrouw Splinter en de producten van Mevrouw Splinter voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mevrouw Splinter is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 Mevrouw Splinter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mevrouw Splinter.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Mevrouw Splinter jegens een koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mevrouw Splinter verschuldigd is.
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mevrouw Splinter, dan wel tussen Mevrouw Splinter en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mevrouw Splinter, is Mevrouw Splinter niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mevrouw Splinter.
7.5 Mevrouw Splinter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Schadevergoeding
8.1 Mevrouw Splinter kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
8.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Mevrouw Splinter komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
8.3 Mevrouw Splinter is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
8.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Mevrouw Splinter ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Overmacht
9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mevrouw Splinter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mevrouw Splinter niet in staat is de verplichtingen na te komen.
9.3 Mevrouw Splinter heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mevrouw Splinter zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Mevrouw Splinter ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mevrouw Splinter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

10. Diversen
10.1 Indien u aan Mevrouw Splinter schriftelijk opgave doet van een adres, is Mevrouw Splinter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Mevrouw Splinter schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Mevrouw Splinter gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mevrouw Splinter deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mevrouw Splinter in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mevrouw Splinter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Mevrouw Splinter is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Mevrouw Splinter houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

11. Privacy
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mevrouw Splinter. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mevrouw Splinter niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Mevrouw Splinter respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Mevrouw Splinter.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Mevrouw Splinter en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

De bankgegevens van Mevrouw Splinter:
IBAN: NL64 INGB 0006 4043 60
BIC: NGBNL2A
KvK: 60168811
Adres:
Schoolstraat 25
7961NJ Ruinerwold
T: 0648735520
E: info@mevrouwsplinter.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 Mevrouw Splinter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel